Nové byty: Počas 4. štvrťroku 2021 sa ich dokončilo menej ako pred pandémiou

08.03.2022

Na Slovensku na sklonku roka akceleroval rozbeh bytovej výstavby, začalo sa stavať o 49 % viac bytov ako pred rokom, čo bolo súčasne výrazne viac ako v rovnakom čase v r. 2019.

Tlačová správa Štatistického úradu SR

Potvrdil sa tak trend predošlých štvrťrokov, rozbeh výstavby na celoročnej úrovni bol najvyšší za posledné roky.

Bytovú výstavbu na Slovensku aj vo 4. štvrťroku 2021 ovplyvňovali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov v súvislosti s pandemickou situáciou. V posledných troch mesiacoch roka bolo skolaudovaných 6 638 bytov, počet dokončených bytov bol medziročne mierne nižší (pokles o 2,5 %). V roku 2020 však v posledných mesiacoch stavebné úrady dobiehali zameškané výkony z predošlých mesiacov roka ovplyvneného pandémiou. V porovnaní so situáciu pred pandémiou - oproti 4. štvrťroku 2019 - sa dokončilo o 2,4 % menej bytov.

S ohľadom na presuny aktivít pri rozbehu či dokončovaní bytov v roku 2020 a 2021 v súvislosti s opatreniami počas jednotlivých vĺn pandémie COVID-19 majú tradičné medziročné porovnania obmedzenú výpovednú hodnotu, preto ŠÚ SR porovnáva aktuálne dáta aj s rovnakým obdobím pred pandémiou (v r. 2019).

Ako sú na tom kraje

Situácia v krajoch bola značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska došlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pokles dosahoval od 10,1 % v Bratislavskom kraji po 32,6 % v Žilinskom kraji. V ostatných krajoch bol počas posledného štvrťroka vlaňajška zaznamenaný prírastok skolaudovaných bytov, najvýraznejší v Košickom kraji o viac ako polovicu (56,4 %).

V porovnaní s predpandemickým obdobím (so 4. štvrťrokom 2019) sa dokončilo viac bytov iba v Prešovskom kraji o 40 %, Nitrianskom kraji o 3 % a len nepatrne v Košickom kraji. Naopak najvýraznejší pokles nastal v Banskobystrickom kraji až o 37,8 %. Pokles zaznamenali aj kraje s vyšším podielom na celkovom počte dokončených bytov v SR, Bratislavský a Trnavský kraj.

Výrazný rozbeh začiatku výstavby

Opačný trend nastal v počte začatých bytov, keď vo 4. štvrťroku sa rozbehla výstavba 7 484 bytov, čo bolo až takmer o polovicu viac ako v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (so 4. štvrťrokom 2019) boli aktuálne čísla vyššie o 15 %. Bol to najvyšší počet začatých bytov počas jedného štvrťroka za posledné roky.

Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 48 %. Počet začatých bytov pre rodinné domy však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne, ako aj pred pandémiou, nižší. Rast rozostavanosti tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začiatkov výstavby bytov v bytových domoch.

Súčasne ku koncu decembra 2021 bolo na Slovensku rozostavaných 79 947 bytových jednotiek, o 4,7 % viac ako pred rokom a súčasne o 1,2 % viac ako na sklonku r. 2019.Dokončené a začaté byty za rok 2021

Celkovo sa v roku 2021 v SR dokončilo 20 649 bytov. Bolo to o 4 % menej ako v roku 2020, ale súčasne o 2,4 % bytov viac ako v roku 2019. Z regionálneho hľadiska, medziročne klesol počet dokončených bytov v štyroch krajoch, najmä v Bratislavskom (o 16,6 %) a v Košickom (o 16,1 %). Vzrástol tiež v štyroch krajoch, najviac v Nitrianskom (o 20,7 %) a Prešovskom (o 14,6 %).

Spomedzi regiónov však šesť krajov dosiahlo vyššie počty dokončených bytov v porovnaní s obdobím pred pandémiou (s r. 2019), najvýraznejšie Prešovský kraj (o 35 %), Žilinský kraj (o 15,7 %) a Trenčiansky kraj (o 15,5 %). Pokles nastal v dvoch krajoch, v Banskobystrickom kraji (o 26 %) a v Bratislavskom kraji (o 16,5 %).

Naďalej platila väčšia koncentrácia výstavby v regióne okolo hlavného mesta, takmer každý štvrtý byt postavený v SR v roku 2021 bol na území Bratislavského kraja (podiel 23 % z celkovej výstavby).
V priebehu roka 2021 začala výstavba 24,5 tisíca nových bytov, čo bol najvyšší počet začatých bytov za posledných 12 rokov. Bolo to tiež o štvrtinu viac ako v roku 2021 a súčasne o 14 % vyšší počet ako v r. 2019.