Bratislava hlási, že zlepšuje situáciu s nájomným bývaním

15.01.2022

Rekonštrukcie starších mestských bytov, vlastná výstavba, ďalšia vyhlásená architektonická súťaž na nájomné bytové domy, aj naštartovanie inovatívnej spolupráce s developermi.

Foto: Petar Avramoski / Unsplash
Foto: Petar Avramoski / Unsplash

Tlačová správa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Hlavné mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh, spomedzi hlavných miest V4 sme v počte mestských nájomných bytov na chvoste.

Do konca volebného obdobia bude mať Bratislava spolu viac ako 1500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta.

Bratislava disponuje veľmi nízkym počtom mestských nájomných bytov. Mesto ich však potrebuje, aby vedelo zabezpečiť možnosť bývania napríklad pre mladé rodiny, seniorov, pre potrebné profesie ako sú učitelia, zdravotné sestry, policajti, hasiči či pre ľudí, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie.

Problematike nájomných bytov sa od roku 2019 aktívne venujeme. Jedným z výsledkov je aj mestským zastupiteľstvom schválená Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020 - 2030.

Koncepcia jasne pomenúva víziu mesta a spôsoby, ako sa Bratislava môže popasovať s akútnym nedostatkom dostupného bývania. Zároveň predstavuje nástroj, ktorý mesto uplatňuje pri rokovaniach o bytovej výstavbe so svojimi partnermi. Nové byty budeme postupne získavať budovaním a obnovou mestského bytového fondu, aj spoluprácou so súkromným sektorom, súčasne pracujeme aj na riešení dostupného bývania pre sociálne ohrozené skupiny.

,,Zásadne navýšiť počet dostupných nájomných bytov je beh na dlhú trať. Bratislava po rokoch prestupovania na mieste vyrazila zo štartovacieho boxu. Začali sme implementovať jednotlivé opatrenia z Koncepcie mestskej bytovej politiky a do konca volebného obdobia začneme s výstavbou viac ako stovky bytov na Muchovom námestí, ukončené budeme mať rekonštrukcie starších 55 bytov a taktiež budeme mať kompletnú projektovú dokumentáciu na ďalšie 2 bytové objekty - na Terchovskej ulici a v Záhorskej Bystrici," priblížila námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

Budovanie a obnova mestského bytového fondu

V spolupráci so župou a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií prázdneho areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu, ktorý v minulosti slúžil ako internát, získa Bratislava v budúcom roku nových 62 nájomných bytov.

Pracujeme aj na rekonštrukciách starších bytov, ktoré sú aktuálne neobývané, pretože to ich technický stav neumožňuje. Technická obnova prebieha od novembra 2021 a ukončená bude na jar tohto roka. Renováciou získame 55 bytov, ktoré budeme môcť poskytnúť čakateľom v poradovníkoch na nájomný byt.

Bratislavská organizácia bývania

Mestu sa po rokoch podarilo oživiť organizáciu, ktorej hlavnou úlohou bude stavať, prenajímať a spravovať mestský nájomný bytový fond. Bratislavská organizácia bývania vznikla transformáciou neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania Bratislava.

Staronová organizácia je už v 100 % vlastníctve mesta. Jej úlohou bude iniciovať, koordinovať a realizovať na pozemkoch mesta mestskú bytovú výstavbu.

Vlastná výstavba nájomných bytov

Bratislava po rokoch rozbehla aj vlastnú výstavbu nájomných bytov. V povoľovacom procese sú momentálne dva mestské projekty na bytové domy - na Muchovom námestí v Petržalke a na Terchovskej ulici v Ružinove.

Na tretí projekt v lokalite Janíkov dvor v decembri Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil architektonickú súťaž. Tento rok chceme pripraviť ďalšie dve architektonické súťaže na bytové domy.

Hlavné mesto zároveň pripravuje verejné obstarávanie na nákup 100 bytov, ktoré už sú alebo v krátkej dobe budú vo výstavbe. Uskutočnili sa prípravné trhové konzultácie, do ktorých sa zapojilo 8 najväčších developerských spoločností pôsobiacich v Bratislave.

Zmeny územného plánu v prospech budovania nájomných bytov

Na nákup či výstavbu dostatočného počtu nových bytov má Bratislava, rovnako ako iné samosprávy, limitované finančné zdroje. Jedným z riešení, o ktorých hovorí aj Koncepcia mestskej bytovej politiky 2030 - 2030, je právomoc mesta zmeniť územný plán vo verejnom záujme.

Máme vypracovanú Urbanistickú štúdiu umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, ktorá preverila možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch, ako aj na pozemkoch súkromných investorov. Bratislava po odbornom posúdení vybrala 13 lokalít v rôznych mestských častiach, kde plánuje stavať nové nájomné byty.

Urbanistická štúdia navrhuje zmeny funkčného využitia v lokalitách s dostatočne vybudovanou základnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. Zmenou platného územného plánu vieme na mestských pozemkoch v najbližších rokoch postaviť až 863 bytových jednotiek.

Zmenou územného plánu vo verejnom záujme vieme zvýšiť počet bytov aj spoluprácou so súkromným sektorom. Hlavné mesto schválilo na decembrovom zastupiteľstve vzorovú zmluvu o spolupráci s developermi.

Počas najbližších rokov budeme v rámci konkrétnych developerských projektov spolupracovať so spoločnosťami YIT Slovakia a.s., AGADU s.r.o., CORWIN SK a.s., GRUNT a.s. a Agátová s.r.o. Bratislava v rámci tejto pilotnej spolupráce získa do vlastníctva približne 150 nových nájomných bytov.

Pre efektívnu kooperáciu medzi mestom a developermi máme vytvorené jasné pravidlá a pevný právny rámec, ktorý chráni záujmy mesta. Takýto model spolupráce medzi samosprávou a súkromným sektorom je na Slovensku unikátny.

V realizácii tohto konceptu budeme pokračovať. Mesto Bratislava má aktuálne otvorenú novú výzvu, cez ktorú sa môžu prihlasovať developeri či vlastníci pozemkov. Výzvu so všetkými potrebnými informáciami nájdu potenciálni záujemcovia na linku zverejnenom na webovej stránke mesta:

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/V%C3%BDzva%20developerom.pdf

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zmenu územného plánu do 30.4. 2022. Všetky žiadosti o zmenu územného plánu budú posudzované z hľadiska ochrany verejného záujmu.

Predpokladané počty bytov, ktoré Bratislava nadobudne:

Nová mestská výstavba:

  • Projekt Muchovo námestie - 103 bytov

  • Projekt Terchovská - 82 bytov

  • Projekt Janíkov dvor - 100 bytov

Potenciál výstavby na mestských pozemkoch po zmene Územného plánu - 863 bytov

Rekonštrukcie nehnuteľností v majetku mesta:

  • Rekonštrukcia internátu v Záhorskej bystrici - 62 bytov

  • Pri Habánskom mlyne - 42 bytov
  • Velehradská - 6, Mierová - 4, Zámocké schody - 7


Rekonštrukcie starších bytov - 55 bytov

Nákup bytov z trhu:

Verejné obstarávanie na náhradné byty - 100 Nové byty v spolupráci s developermi - 152

Spolu ide o takmer 1600 rozpracovaných, no reálnych, bytov, ktoré navýšia bytový fond mesta.