Covid: Respirátory, reštaurácie, pracoviská. Sú známe nové vyhlášky k opatreniam

17.01.2022

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil nové vyhlášky k pandemických optreniam. Vyšli vo vestníku vlády. Týkajú sa hromadných podujatí, prevádzok i režimu na pracoviskách.

• Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:
• ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre
• Ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre
• Od 19. januára sa zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.)
Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.
• Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+)
• Otvárajú sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP)
• Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice)
Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 - ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.
Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou - hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+
• Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %)
• Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %)
• Fitness centrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov)
• Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP)
• Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách
• Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP
Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.
• Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Na účely vyhlášok sa pod pojmom OTP, OP a OP+ rozumie:Kompletne očkovaní (O):
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
• osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
• osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.)
• deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmerneniaMinisterstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
• certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
• negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
• antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberuPo prekonaní (P):
• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)
• Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.
OP+
• osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
• najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
• najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka
• osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)
• kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
• certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
• negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
• Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
• Osoby do 6 rokov veku bez testu
Detailne rozpísaný obsah nových vyhlášok
• Vyhláška k povinnému prekrytiu horných dýchacích ciest

Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022
Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf

Od 19. januára 2022 bude povinné mať prekryté ústa aj nos respirátorom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri - ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Povinné nosenie respirátora platí aj pre účasť na hromadných podujatiach nielen v interiéri, ale aj v exteriéri - a to aj v prípade, ak ste od cudzích osôb vzdialení viac ako 2 metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu.

Presný zoznam výnimiek je uverejnený vo vyhláške. (Poznámka: zoznam výnimiek sa oproti predchádzajúcej vyhláške nemenil.)
• Vyhláška k organizácii hromadných podujatí
Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022
Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_5.pdf

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia (HP) sa delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.
1. Za nízko rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú HP, kde:
• účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
• platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
• povinné sedenie
• hromadné podujatie prebieha bez spevu, bez povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov

Podmienky:
• režim OP,
• najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.
2. Za stredne rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú HP, kde:
• účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
• je fixné sedenie alebo státie

Podmienky:
• režim OP,
• najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a podobne.
3. Za vysoko rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú:
• hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania, alebo
• iné hromadné podujatia, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:
• režim OP+
• maximálne 20 osôb,
• povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)
• vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
• umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor: interiér aj exteriér)
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
• zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
• často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
• hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
• zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a OP+, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
• zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, o platnom režime a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
• tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Osobitné podmienky (za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):
A) Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu
• dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
• v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní "pod obojím" použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
• zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
• zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)
Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
B) Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby
• nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb
C) Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)
• Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (očkovaní alebo prekonavší sú vnímaní podľa definície OP, ďalšie podrobnosti k testovaniu vo vyhláške v paragrafe 6)
• Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP
• Pre divákov platí režim OP
D) Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov
• režim OP (pre športovcov, členov organizačného tímu aj divákov)
• najviac 100 osôb
E) Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov
• najviac 100 osôb
• režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.
Príklad: medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.
F) Kultúrne podujatia
• zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
• vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou
G) Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
• Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva!

Prevádzky

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.
• Vyhláška k činnosti prevádzok
Účinnosť vyhlášky: 19.1.2022
Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf
Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia):

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:
• Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)
• Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
• Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00)
• Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
• Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
• Zásielkový predaj tovarov
• Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
• Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
• Práčovne a čistiarne
• Čerpacie stanice
• Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
• Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
• Taxislužby
• Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
• Zberné dvory
• Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
• Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
• Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status.

Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP).
• Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu
Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):
• Predajne drogérie
• Predajne novín a tlačovín
• Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
• Prevádzky telekomunikačných operátorov
• Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
• Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
• Kľúčové služby
• Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
• Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
• Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
• Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
• Predajne oblečenia a obuvi
• Predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne)
• Galantérie a predajne textilu
• Predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky
• Predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky
• Knižnice

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:
• hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
• Autoškoly
• Lanovky, vleky
• Vonkajšie športoviská (od 5:00 do 22:00)

Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):
• Prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 do 22:00; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ)
• Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 22:00)
• Múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 do 22:00)
Len v režime OP+ môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):
• Prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 do 22:00)
• Krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné
Ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00. (Poznámka: znamená to, že tie prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne niekde nespomínajú, majú tento všeobecne platný režim).

Podmienky pre otvorené prevádzky:
• umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom
• aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
• zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
• časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia:
• 1 osoba na 15 štvorcových metrov
• ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
• kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby

Taxislužby
• obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)
• po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom
• v každom rade najviac dve osoby (vrátane vodiča)

Obchodné domy:
• Musia byť uzavreté sedacie sekcie.
• Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov.
• Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:
• len pre OP
• po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:
• otvorené len pre OTP
• po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
• pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
• počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
• kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
• pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania
• v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
• v režime OP+ môžu fungovať pre všetkých
• zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
• na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
• služby verejného stravovania (bary, reštaurácie) a wellness prevádzkovať podľa pravidiel stanovených pre ostatné takéto prevádzky mimo hotelov

Ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy:
• v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku
• za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy,

Lanovky a vleky:
• len v režime OTP
• za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)
Prevádzky verejného stravovania:
• pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 až 22:00
• konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba
• pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových hodín

Fitness centrá
• len v režime OP+
• maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí
• viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne
• maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.

Umelé kúpaliská
• neprevádzkovať pitné fontánky
• podrobnejšie technické podmienky určuje vyhláška v § 14

Múzeá, galérie a výstavné siene
• maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových
• Vyhláška k povinnému OTP režimu na pracoviskách
Účinnosť vyhlášky: 19.01.2022

Vyhláška v plnom znení tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3.pdf

• Na základe medzirezortnej dohody zostáva testovanie nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa minimálne do konca januára 2022
• Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR.