Tu sú hlavné príčiny prerábok a dodatočných prác na Slovensku. Aká je ich skutočná cena v stavebníctve?

07.07.2023

Analýza spoločnosti PlanRadar, ktorá zahŕňala viac ako 2500 spoločností v Európe zistila, že až 30 % z celkových nákladov na projekt sa na Slovensku pripisuje prerábkam a dodatočným prácam.

Tlačová správa PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar, jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu procesov počas výstavby a správy nehnuteľností, nedávno publikovala výsledky výskumu, ktorý analyzoval hlavné príčiny a dôsledky prerábok a dodatočných prác v oblasti stavebníctva. Výsledky zahŕňajú všetky práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do plánu a rozpočtu projektu.

Môže ísť napríklad o dodatočné konštrukčné alebo inštalačné práce, rozšírenie pôvodného rozsahu prác, opravy chýb a pod. Dodatočné práce zvyčajne vyžadujú aj dodatočné zdroje, ako je čas, materiál a pracovná sila. Zároveň môžu mať veľký vplyv na harmonogram a náklady projektu. Podľa výsledkov výskumu sa môžu samotné náklady zvýšiť až o 20 %, priamo na Slovensku dokonca až o 30 %. Tieto čísla sú alarmujúce a poukazujú na potrebu efektívnejších stratégií a procesov pre riadenie projektov a zníženie množstva následných opráv.

„Kľúčovým faktorom každej obchodnej stratégie je čas. To sa vo výraznejšej miere prejavuje v stavebnom priemysle, kde sú prerábky a dodatočné práce bežné a spôsobujú oneskorenia, ktoré sa všetkým zainteresovaným stranám veľmi predražia," uvádza Sander van de Rijdt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar

„Nepredvídateľné situácie spôsobené prerábkami majú dopady nielen z ekonomického hľadiska. Vplýva to aj na celý projekt a biznis ako celok. Je však možné im veľmi jednoducho predísť, ak použijete tie správne riešenia", dodáva.

Dôvody nesprávnej praxe

Výskum spomedzi viac ako 2500 zákazníkov spoločnosti PlanRadar zisťoval dôvody nesprávnej praxe v sektore stavebníctva: väčšina respondentov uviedla ako hlavnú príčinu zlú komunikáciu medzi zainteresovanými stranami (v 12 z 15 krajín), nedostatočnú organizáciu a správu dokumentov a chyby pri kontrole kvality.

Tieto faktory viedli nielen ku zvýšeným nákladom, ale aj k oneskoreným dodávkam, poškodeniu vzťahov medzi dodávateľmi a klientmi, zníženiu spokojnosti zákazníkov a k celkovému poškodeniu reputácie spoločnosti.

„V súčasnej dobe, kedy sa trh musí pasovať s množstvom výziev, je potrebné zlepšiť kontrolu kvality. Vďaka menšiemu počtu prerábok to môže spoločnostiam priniesť úspory až v miliónoch eur ročne," uvádza Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar

„Platforma pre digitalizáciu stavebných procesov PlanRadar znižuje riziko nevyhnutných opráv a umožňuje firmám znižovať zbytočné náklady navyše, čo je prirodzene podstatný faktor na ceste úspechu a ďalšiemu rastu", dodáva.

Závery analýzy

Výsledky analýzy poukázali na fakt, že okrem priamych ekonomických škôd a poškodenia dobrého mena spoločnosti môžu prerábky viesť aj k situáciám, kedy vznikne nielen nárok na reklamáciu z dôvodu porušenia zmluvy, ale aj k ďalším legislatívnym problémom.

Taktiež dochádza k plytvaniu materiálom, čo má za následok negatívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

Navyše je známe, že každá oprava a práca navyše negatívne ovplyvňuje morálku pracovníkov, zvyšuje ich frustráciu a znižuje motiváciu, čo má zásadný vplyv na produktivitu práce. Ani tieto riziká by sa vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v odbore nemali podceňovať.

Hlavné príčiny prerábok a dodatočných prác na Slovensku

#1. Zlá komunikácia a spolupráca medzi zainteresovanými stranami a členmi tímu je podľa výskumu primárnou príčinou prerábok a dodatočných prác na Slovensku. Napríklad, ak stavebný tím obdrží chybné informácie o umiestnení mechanických, elektrických a vodovodných systémov, môže to mať za následok nákladné opravy, ak sú systémy inštalované na nesprávnom mieste.

#2. V tesnom závese nasledujú problémy s kontrolou kvality, ktorá, ak sa dôsledne nepresadzuje, vedie k množstvu chýb a nepodarkov. Tie, predovšetkým v súvislosti s pokročilými fázami stavby, spôsobujú závažné problémy, keďže sú spätné opravy veľmi nákladné. Napríklad, ak nie je betónová zmes dostatočne testovaná na požadovanú pevnosť a príde sa na to neskoro, je nevyhnutné tieto časti na stavbe odstrániť a úplne nahradiť.

#3. Tretím a kľúčovým faktorom je nedostatočná organizácia a zlá kontrola dokumentov. Ak je v dokumentoch chaos, môže byť pre členov tímu veľmi ťažké sa orientovať a získať potrebné informácie. Ak sú k dispozícii nesprávne či staré dáta, alebo ak nie je možné potrebné informácie vôbec dohľadať, vedie to opäť k nedorozumeniam, chybám a oneskoreniam.

#4. Stavbu negatívne ovplyvňuje aj nedostatočné plánovanie. Keď je návrh projektu neúplný, nejasný alebo nie je dostatočne podrobný, vedie to väčšinou ku zmätkom a zmenám v rozsahu projektu. Navyše, ak sa stavebné práce nerobia v správnom poradí, vedie to nielen k opravám, ale častokrát aj ku kompletnej prerábke.

#5. Pre proces výstavby a životnosť projektu je zásadná aj kvalita použitých materiálov. Ak nie sú dodržané príslušné štandardy, môže to viesť k defektom alebo zlyhaniam, čo spôsobuje oneskorenie a zvyšuje náklady na opravy alebo výmeny komponentov. Výber nevhodných materiálov môže navyše vyústiť až do právnych postihov, čo nielen predražuje náklady, ale môže zároveň poškodiť dobré meno spoločnosti.

#6. Uvedený výskum priniesol prekvapivé zistenie, že sa v minulom roku veľmi diskutovaná téma týkajúca sa nedostatku kvalifikovaných pracovných síl vo väčšine krajín (vrátane Slovenska) zaradila až na posledné priečky. Nejde teda o hlavnú príčinu opráv a dodatočných prác. V stavebníctve, samozrejme, dochádza k mnohým chybám zapríčinených pracovnou silou. Výsledky však ukazujú, že tieto chyby majú na Slovensku na prerábky len mierny dosah.

Digitalizácia a budúcnosť stavebníctva

Štúdia prináša cenné poznatky o príčinách a následkoch opráv v stavebníctve. Poukazuje na to, čo je potrebné zmeniť, aby firmy týmto problémom dokázali predchádzať. Väčšina krajín sa zhoduje na tom, že náklady na dodatočné práce a prerábky by bolo možné znížiť lepšou komunikáciou medzi všetkými zúčastnenými stranami a presným a realistickým plánovaním.

Dôležitým aspektom je aj využívanie digitálnych nástrojov, ktoré uľahčujú väčšinu ďalších strategických prístupov vedúcich k zlepšeniu spolupráce – či už ide o uvedenú komunikáciu a plánovanie, kontrolu kvality, alebo samotné udržiavanie poriadku v dokumentácii. Dôkazom toho sú aj reakcie klientov spoločnosti PlanRadar, ktorí digitálne nástroje postupne zavádzajú. Z nich 52 % uviedlo, že implementácia PlanRadaru viedla k zníženiu množstva opráv.

Až 89 % užívateľov potvrdilo, že im platforma pre projektovú dokumentáciu PlanRadar pomohla k zníženiu celkových nákladov na prerábky. To potvrdzuje, že digitalizácia je skutočne kľúčovým aspektom a budúcnosťou stavebníctva. Nie je potrebné sa tejto zmeny obávať, ale ju skôr privítať ako príležitosť k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju stavebníctva.

Viac o prieskume

Vo februári 2023 urobila spoločnosť PlanRadar prieskum v 17 krajinách (Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Austrália a Brazília), ktorého sa zúčastnilo 2551 respondentov z odboru stavebníctva. Výskum sa venoval nákladom na opravy a dodatočné práce v stavebníctve a príčinám ich vzniku, následkom a možným riešeniam.

Ďalšie informácie čerpala spoločnosť PlanRadar z verejne dostupných údajov od odborníkov, nezávislých inštitúcií, profesijných združení a vládnych orgánov v jednotlivých krajinách. Celý prieskum nájdete tu: link.

O spoločnosti PlanRadar

PlanRadar je softwarové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov pôsobiacich na báze SaaS (z anglického Software as a Service alebo "software as a service"). Umožňuje svojím užívateľom vzdialene sa pripojiť ku cloudovej aplikácii a používať ju z akéhokoľvek miesta prostredníctvom internetu. Je možné ho využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavenisku, riadenie porúch a úloh, odovzdávanie projektov, ich následnú správu a údržbu a pod.

Prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je vhodná pre všetky prehliadače a všetky typy smart telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať s vaším tímom akékoľvek informácie prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo BIM modelu. Digitalizácia pracovných postupov zlepšuje spoluprácu medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje počet chýb a šetrí čas.

Zákazníci spoločnosti PlanRadar hlásia úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a obchodným zastúpením na Slovensku umožňuje viac ako 120 000 užívateľom z viac ako 65 krajín monitorovať, prepájať a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete.